ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും.

താഴെ കാണുന്ന ഓരോ ലിങ്കുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ ജുസ്അ കളേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ലിങ്കുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഖുർആൻ പാരായണം  കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. 

ഫയലുകൾ mp3 ആയി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧🔊🎧

Juz 1 ⇨ http://j.mp/2b8SiNO

Juz 2 ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ

Juz 3 ⇨ http://j.mp/2bFSrtF

Juz 4 ⇨ http://j.mp/2b8SXi3

Juz 5 ⇨ http://j.mp/2b8RZm3

Juz 6 ⇨ http://j.mp/28MBohs

Juz 7 ⇨ http://j.mp/2bFRIZC

Juz 8 ⇨ http://j.mp/2bufF7o

Juz 9 ⇨ http://j.mp/2byr1bu

Juz 10 ⇨ http://j.mp/2bHfyUH

Juz 11 ⇨ http://j.mp/2bHf80y

Juz 12 ⇨ http://j.mp/2bWnTby

Juz 13 ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ

Juz 14 ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

Juz 15 ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

Juz 16 ⇨ http://j.mp/2b8SegG

Juz 17 ⇨ http://j.mp/2brHsFz

Juz 18 ⇨ http://j.mp/2b8SCfc

Juz 19 ⇨ http://j.mp/2bFSq95

Juz 20 ⇨ http://j.mp/2brI1zc

Juz 21 ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

Juz 22 ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

Juz 23 ⇨ http://j.mp/2brItxm

Juz 24 ⇨ http://j.mp/2brHKw5

Juz 25 ⇨ http://j.mp/2brImlf

Juz 26 ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

Juz 27 ⇨ http://j.mp/2bFRXno

Juz 28 ⇨ http://j.mp/2brI3ai

Juz 29 ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

Juz 30 ⇨ http://j.mp/2bFREcc

 ഇത് സേവ് ചെയ്യുക… മറ്റ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക… ഇത് ഒരു സ്വാലിഹായ അമൽ ആയി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടേ….ആമീൻ

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates