ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷനു” ശേഷം മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

☮️ Transformers & Electricals Kerala Ltd

☮️ Office Assistant Gr II

☮️ Category No – 530/2022

☮️ Scale of Pay – 20000 – 51600/

☮️ Vacancies 03(Three) May increase

☮️Apply Mode – online All over kerala

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രായപരിധി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക

പ്രായപരിധി:

18 – 39. 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). OBC, SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

യോഗ്യതകൾ

കൊമേഴ്‌സിൽ ബിരുദധാരി (UGC അംഗീകൃത സർവകലാശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ബിരുദങ്ങൾ/ഡിപ്ലോമകൾ, 17/07/1965-ലെ GO(MS) No.526/PD-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പാർലമെന്റ്/സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തിലൂടെ സ്ഥാപിതമായവയാണ്. സർക്കാർ സർവീസിലെ നിയമനത്തിന് സ്വീകാര്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ‘വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കുറിപ്പ്– ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെജോബ് പോർട്ടൽ ആ PSC വഴിയാണ്അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽPSC യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണംഅതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർനെയിമും പാസ്‌വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച്നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – CLICK HERE

APPLY NOW – CLICK HERE

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates