കളി കിട്ടുന്നില്ലെ? കാരണം

 നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ആണ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും VPN ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. വി പി എൻ ഉപയോഗം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമ വിരുദ്ധം ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.

Android Phone ആണെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് HaloVpn ആപ്പ് ഇസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.( ലിങ്ക് :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehot.haloswan)

iOS ആണെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും VPN ആപ്പ് ഇസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. HaloVpn Link : https://apps.apple.com/us/app/halovpn-fast-secure-vpn-proxy/id1495112322

തുടർന്ന് കളി ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.👇🏻

https://www.buy149store.in/2022/11/fifa-world-cup-2022-live-streaming.html

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates