രാംരാജിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ,

കമ്പനിയുടെ പേര്: റാംരാജ് കോട്ടൺ

ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ, 

വന്നിട്ടുള്ള പദവികൾ 

 സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (പുരുഷൻ)

 യോഗ്യത: +2, 1 – 2 വർഷത്തെ പരിചയം

 ശമ്പളം: 12000-14000

 ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ

 പുരുഷൻ 25-35

 സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സ്ത്രീ)

 യോഗ്യത: +2, 3-4 വർഷത്തെ പരിചയം

 ശമ്പളം: 12000-14000

 സ്ത്രീ: 30-35

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

നിങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ ബയോഡാറ്റ ecktm1@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 06/08/2022

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്, കോട്ടയം

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates