ഇനി അളവെടുക്കാൻ ടേപ്പ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ട. ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും അളന്നു തരും

📌 അളവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നീളം, വീതി എല്ലാം  കണക്കാക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്.

📌 ഫോണിലെ ക്യാമറ  ഉപയോഗിച്ച്, വീടിനുള്ളിലോ, പുറത്തോ ഉള്ള വസ്തുക്കളുടെയോ, സ്ഥലങ്ങളുടെയോ ഉയരം, വീതി, മറ്റ് അളവുകൾ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ ആപ്പിന് സാധിക്കും

This App’s Details

AR Plan 3D – An innovative measurement app that uses augmented reality (AR) to quickly measure a room. AR technology enables the placement of a virtual tape measure ruler on real-world surfaces, making measurement and the creation of 3D floor plans much easier and faster.

You can use the AR Plan 3D ruler app to:

1) Tape measure the room’s perimeter and height in Metric or Imperial units (cm, m, mm ruler app, inch ruler app, feet, yard).

2) Use a tape measure to measure the doors and windows.

3) Automatically calculate perimeter, floor square, wall square, and other values that may be useful for estimating construction material quantities.

4) 3D Floorplanner – Generate a 3D floor plan of the room, including all measured dimensions.

5) Floorplanner – traditional floor plan.

6) Floorplanner in 2D Side View- Make a floor plan with a side view.

7) Save floor plan dimensions in a Floorplanner Archive.

8) Distribute floor plan measurements via email, message, social media, and so on.

Download  android App

Download  ios App

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates