കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ പ്യൂൺ ജോലി നേടാം ജൂൺ,2022

 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം ജൂൺ,2022


 Join Job WhatsApp group: Click Here
എല്ലാവർക്കും  വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ആണ് ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈറ്റിൽ വരുന്ന ജോലികൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ നിന്നോ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ജോലിക്ക് പണമിടപാട് നടത്തരുത് പണമിടപാട് നടത്തിയാൽ അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പോ ഉത്തരവാദിയല്ല.

പാപ്പിനിശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബേങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബേങ്കിൽ ഒഴിവ്.
വന്നിട്ടുള്ള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് എഴുത്ത് പരിക്ഷയുടെയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
പ്യൂൺ – 1, സാലറി – 15950-41680

കമ്മീഷൻ ബിൽ കലക്ടർ – സാലറി – കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, വയസ്സ് പ്രവൃത്തി പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സഹിതം സ്വന്തം കൈയ്യക്ഷരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷകൾ 27.06.2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി
സെക്രട്ടറി, പാപ്പിനിശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് റൂറൽ ബേങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, എച്ച്.ഒ.കല്ല്യാശ്ശേരി, കല്ല്യാശ്ശേരി പി.ഒ, കണ്ണൂർ 670562
ഫോൺ: 04972 780528, 94961 77500
എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates