കോളുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ആപ്പ് അറിയിക്കും.


പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴും ഫോൺ നമ്മിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമ്പോഴോ വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഫോൺ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം.
കോളർ നെയിം അനൗൺസർ പ്രോ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. SMS, WhatsApp കോളുകൾ സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ആപ്പ് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. ആപ്പിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


Download iPhone App

Download Android App

Post a Comment

© buy149store. All rights reserved. Distributed by Techy Darshan Distributed by Pro Templates